Oil Prices Down - 11-08-20

Oil Prices Down - 11-08-20

NYMEX: Precious Metals Prices - 10-08-20

NYMEX: Precious Metals Prices - 10-08-20

Oil Prices Up - 10-08-20

Oil Prices Up - 10-08-20

NYMEX: Precious Metals Prices - 07-08-20

NYMEX: Precious Metals Prices - 07-08-20

Oil Prices Down - 07-08-20

Oil Prices Down - 07-08-20

NYMEX: Precious Metals Prices - 06-08-20

NYMEX: Precious Metals Prices - 06-08-20

Oil Prices Down - 06-08-20

Oil Prices Down - 06-08-20

NYMEX: Precious Metals Prices Up - 05-08-20

NYMEX: Precious Metals Prices Up - 05-08-20

Oil Prices Up - 05-08-20

Oil Prices Up - 05-08-20

NYMEX: Precious Metals Prices Up - 04-08-20

NYMEX: Precious Metals Prices Up - 04-08-20

Oil Prices Up - 04-08-20

Oil Prices Up - 04-08-20

NYMEX: Precious Metals Prices - 03-08-20

NYMEX: Precious Metals Prices - 03-08-20

Oil Prices Up - 03-08-20

Oil Prices Up - 03-08-20

World oil prices falling

World oil prices falling

Gold prices renew its all-time high

Gold prices renew its all-time high